Bưởi Mỹ chất lượng quá

Bưởi Mỹ chất lượng quá.

Địt em bưởi nhập này thì phê phải biết.