Người chơi hệ Thủy

Người chơi hệ Thủy.

Nước nôi như thủy điện luôn.