Thôi vợ ơi….!

8/3 của anh em thế nào?

Tôi thì ở nhà với vợ như này hết đêm.