Xăm hai chữ trung quốc ở mông

Em gái nhấp nhổm xăm hai chữ ở mông. Không viết là hai chữ gì nhưng có vẻ dập mạnh hơn.